KUNTAVAALIHAASTATTELU: SDP, IDA-SUSANNA PÖLLÄNEN & SAMULI SUNDELL

KUNTAVAALIHAASTATTELU: SDP, IDA-SUSANNA PÖLLÄNEN & SAMULI SUNDELL

Ida-Susanna Pöllänen ja Samuli Sundell ovat molemmat nuoria SDP:n kuntavaaliehdokkaita.

Ida-Susanna Pöllänen on ehdolla Espoossa ja toimii Espoonlahden demareiden sekä Espoon demarinuorten Puheenjohtajana.

” Tärkeintä on tehdä omannäköistä, nuorta espoolaista politiikkaa rennolla otteella. “

– Pöllänen nettisivuillaan https://www.idasusanna.com/

Kuinka aiot suojella oman kuntasi/kaupunkisi vesistöjä?

Espoossa on korkealla tasolla luonnonsuojelu, ja vesistöt eivät ole tässäkään poikkeus. Vesistöjä suojellaan ja suojelua valvoo Espoon ympäristökeskus. Päätavoitteena on vesistöjen hyvä ekologinen tila, ja tärkeimpinä toimenpiteinä on luokiteltu esimerkiksi ulkoisen kuormituksen vähentäminen. Onkin tärkeää, että Espoon ympäristökeskuksella on toimintaansa varten tarvittavat resurssit, jotta vesistöjen suojelua ei laiminlyötäisi.

Kuinka parantaisit ympäristökasvatusta ja ympäristötietoisuutta kunnassasi?

Espoon kouluissa ja julkisilla palvelupisteillä voisi hyvin tarjota ympäristökasvatuksen infopaketteja, sekä Espoon kaupunki voisi kehitellä koko perheen tapahtumia, joissa parannettaisiin asukkaiden ympäristötietoisuutta. Tähän tematiikkaan liittyen onkin jo vuonna 2020 vietetty ”Lumoudu kaupunkiluonnosta” teemavuotta. Jatkaisin ehdottomasti ympäristöaiheisten teemavuosien jatkumoa.

Koetko ympäristökasvatuksen tärkeäksi kouluissa? Miten edistäisit sitä?

Koen ehdottomasti. Se mitä lapset ja nuoret oppivat kouluissa, jää helposti toimintatavoiksi myös muualle.

Miten kouluissa pitäisi vähentää eläinperäisten tuotteiden kulutusta?

Mielestäni kasvisruokapäivät kouluissa ovat erittäin hyviä tapoja harjoittaa lapset ja nuoret kasvispainoitteiseen ruokavalioon. Ylläpitäisin ja jatkaisin tätä toimintatapaa, ja pyrkisin laajentamaan resursseja kouluruokailuissa siten, että kasvisruokapäivinä tarjoiltava ruoka olisi monipuolista ja ravitsevaa, jolloin lapsille ja nuorille jäisi kasvisruuasta samanlainen kokemus kuin perinteisistä liharuuista.

Asettele tärkeysjärjestykseen seuraavat asiat (ilmastonmuutos/luonto, työllisyys, talous, terveydenhuolto, koulutus). Voit halutessasi perustella.

Talous, koulutus, terveydenhuolto, työllisyys, ilmastonmuutos/luonto.

Kysymys on sinänsä erittäin vaikea, sillä ilman vahvaa taloutta emme pysty järjestämään kunnassa tarvittavaa koulutusta, terveydenhuoltoa tai edesauttamaan työllisyyden kasvua. Ilmastonmuutos/luonto kävelee käsi kädessä jokaisen näiden asiakohdan kanssa: meillä on paremmat mahdollisuudet taistella ilmastonmuutosta vastaan, kun talous on kunnossa. Kun meillä on kattava koulutusjärjestelmä jota kautta jakaa ympäristötietoisuutta, ihmiset tulevat enemmän tietoiseksi ympäristöstä ja osaavat toimia arjessa luonto huomioiden. Työllisyyden lisääminen tulee toteuttaa ympäristö huomioon ottaen: esimerkiksi uusien toimistorakennusten rakentaminen tulee tehdä ekologisesti, huomioiden ympäristöystävälliset ratkaisut. 

” Mulle tärkeitä asioita ovat ympäristö, suvaitsevaisuus ja tasa-arvo. Haluan saada nuorten äänen kuuluviin ja ajaa heidän oikeuksiaan. “

– Samuli Sundell nettisivuillaan https://www.samulisundell.com/

Samuli Sundell on 18-vuotias demareiden kuntavaaliehdokas Paimiosta. Sundell on kaksoistutkinto-opiskelija Turun ammatti-instituutissa pohjanaan media-ala.

Pitäisikö sinun kunnassasi tehdä enemmän ilmastonmuutoksen ja luontokadon torjumiseksi?

Olen sitä mieltä, että jokaisen kunnan pitäisi tehdä enemmän ilmastonmuutoksen ja luontokadon torjumiseksi. Meillä on käsissämme valtava ilmastokriisi, ja jos haluamme päästä ilmastotavoitteisiimme, on meidän pakko tehdä töitä niiden eteen, Meillä ei ole varaa jättää ilmastonmuutoksen vastaista taistelua kesken.

Kuinka edistäisit kunnanvaltuutettuna kasvipainotteisempaa kouluruokailua?

Kouluissa pitäisi mielestäni panostaa matalan kynnyksen kasvisruokailuun. Yhden kasvisruokailupäivän sijaan pitäisi olla helposti saatavilla oleva kasvisvaihtoehto päivittäin. Liian useassa koulussa kasvisruokailu on tehty vaikeaksi ja siihen pitää sitoutua pitkäksi aikaa.

Kuinka edistäisit kunnanvaltuutettuna metsäluonnon turvaamista?

Helpoin tapa edistää metsäluonnon turvaamista on kaavoituksella. Asutuksen ja tonttien kaavoittamista metsiin voitaisiin välttää. Paimiossa on runsaasti peltomaisemaa, johon kaavoittaminen onnistuu metsiä vahingoittamatta.

Kuinka edistäisit kunnanvaltuutettuna metsäluonnon turvaamista?

En ole metsänhoidon ammattilainen, mutta mielestäni avohakkuille on parempia vaihtoehtoja. Jatkuvan kasvatuksen menetelmät ja pienaukkohakkuut, joissa metsäpeite on pysyvää, ovat oivia vaihtoehtoja avohakkuille. Mielestäni avohakkuut eivät yksinkertaisesti ole egolokisesti kestäviä.

Mitä aiot tehdä kunnassasi, jotta Suomi saavuttaisi hiilineutraaliustavoitteen?

Hiilineutraalitavoite tulee ottaa huomioon kaikessa kunnan päätöksenteossa. Kaavoituksessa, rakentamisessa ja hankinnoissa. Pieneltä kuulostavat asiat, kuten kotimaisuus ja valmistuksen päästöt vaikuttavat paljon lopulliseen hiilijalanjälkeen. Paimiossa pitää myös panostaa vaihtoehtoisiin liikennemuotoihin.

Kuinka aiot suojella oman kuntasi/kaupunkisi vesistöjä?

Paimiossa kulkeva Paimionjoki, Paimionlahti ja suuret pohjavesialueet pitää ottaa huomioon päätöksenteossa. Maatalouden valumavesien päätyminen vesistöihin on estettävä, jotta voimme pitää vesistöjen rehevöitymisen hallinnassa. Paimionjoen patoihin pitäisi mielestäni asentaa myös kalaportaat, jotta Paimionjoki saataisiin lähemmäs luonnonmukaista tilaansa.

Kuinka parantaisit ympäristökasvatusta ja ympäristötietoisuutta kunnassasi?

Päätöksentekoa ympäristöasioista pitäisi avata enemmän kuntalaisille ja valistusta lisätä. Paimion luonto on kaunista ja suojelemisen arvoista.

Koetko ympäristökasvatuksen tärkeäksi kouluissa? Miten edistäisit sitä?

Paikallisista ympäristöasioista pitäisi puhua enemmän kouluissa, luonnon arvosta ja sen suojelun tärkeydestä. Valistusta koulussa pitäisi lisätä, joko erilaisten luentojen tai teemapäivien avulla. Lapset ja nuoret pitää saada arvostamaan lähiluontoaan.

Miten kouluissa pitäisi vähentää eläinperäisten tuotteiden kulutusta?

Eläinperäisten tuotteiden kulutusta voidaan vähentää esimerkiksi kasvisruokailua lisäämällä. Uskon valinnanvapauteen kouluruokailussa. Jos kasvisruokailusta annetaan kouluissa hyvä kuva, voidaan täten vähentää eläinperäisten tuotteiden käyttöä.

Asettele tärkeysjärjestykseen seuraavat asiat (ilmastonmuutos/luonto, työllisyys, talous, terveydenhuolto, koulutus). Voit halutessasi perustella.

1. Koulutus, 2. Terveydenhuolto, 3. Ilmastonmuutos/Luonto, 4. Työllisyys,
5. Talous

Jos saisin itse valita, laittaisin kaikki samalle viivalle, mutta näin pakon alla laitoin koulutuksen ja terveydenhuollon ilmastonmuutoksen edelle. Suomessa on suuria ongelmia Terveydenhuoltoon, nuoriin ja heidän mielenterveyteensä liittyen, joihin haluan näissä vaaleissa kiinnittää huomiota. Päätöksiä ei silti voi tehdä luontoa unohtamatta.

Tietoisku Sosialidemokraattien kuntavaaliohjelmasta:

SDP:n eli demarien kuntavaaliohjelmassa puhutaan konkreettisin keinoin siirtymästä pois fossiilisista polttoaineista. Tämän lisäksi ohjelmassa puhutaan liikkumisen ja liikenteen kehittämisestä vihreämpään suuntaan suosimalla julkista ja kevyttä liikennettä. 

Ohjelmassa ei puhuta ruoan merkittävistä ympäristövaikutuksista, joihin kunnat pystyisivät vaikuttamaan julkisten hankintojen kautta. Ohjelmassa ei myöskään linjata luonnonsuojelun puolesta tai puhuta viheralueista muuta kuin että ne tulisi pitää siistinä.