KUNTAVAALIHAASTATTELU: ANNA KORKMAN, RKP

KUNTAVAALIHAASTATTELU: ANNA KORKMAN, RKP

Anna Korkman on RKP:n ehdokas Helsingin kunnanvaltuustoon, ja kansainvälisen oikeuden ja ihmisoikeuksien opiskelija.

Kansainvälisen oikeuden ja ihmisoikeuksien opiskelijana sekä politiikasta kiinnostuneena Anna Korkman on innostunut luomaan oikeudenmukaisemman ja kestävämmän maailman kaikille. Korkman haluaa työskennellä sen puolesta, että Helsingistä tulee kaupunki, jossa kaikki saa äänensä kuuluviin ja missä on aidosti mahdollisuus elää kestävää, onnellista ja tasavertaista elämää vammaisuudesta, etnisestä alkuperästä, sosioekonomisesta asemasta, sukupuolesta, iästä tai seksuaalisesta suuntautumisesta riippumatta.

Mielestäni tarvitsemme enemmän nuoria mukaan kaupunkipolitiikkaan, torjumaan ilmasto- ja ympäristökriisiä ja tekemään työtä̈ kestävän ja oikeudenmukaisen Helsingin puolesta

– Korkman nettisivuillaan https://kommunalval.sfp.fi/fi/ehdokkaat/korkman-anna/

Kuinka aiot suojella oman kuntasi/kaupunkisi vesistöjä?

Merellisenä kaupunkina, Helsingin täytyy panostaa monipuoliseen vesistöjen suojeluun, joka minimoi merialueiden rehevöitymistä ja haitallisten aineiden päätymistä vesistöihin. Muun muassa haluaisin, että Helsinki panostaa siihen, että on runsaasti viheralueita, kasvillisuutta ja muita mekanismeja, jotka takaavat, ettei haitallisia aineita ja ravintoaineina joudu pohjaveteen, maaperään ja meriympäristöön. Mikromuovien isoin päästölähde Helsingissä on kuitenkin autot ja autorenkaat. Tärkein keino, jolla voimme estää mikromuovien leviämistä vesistöihin Helsingissä on siksi vähentää autoliikennettä ja parantamalla muita ympäristöystävällisempiä kulkuneuvoja. Myös parantamalla mahdollisuutta lajitella jätteitä julkisissa paikoissa, voimme estää muovien joutumista vesistöihin. Mielestäni Helsingin ei pitäisi käyttää merta lumen kaatopaikkana.

Kuinka parantaisit ympäristökasvatusta ja ympäristötietoisuutta kunnassasi?

Ympäristökasvatuksen ja -tietoisuuden lisääminen kouluissa ja työpaikoissa on edellytys ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävälle kehitykselle. Tekisin valtuutettuna töitä sen puolesta, että laadukkaita ja monipuolisia maksuttomia oppimateriaalia ympäristökasvatuksen tueksi olisi helposti asukkailla ja toimijoilla saatavilla Helsingissä. Mielestäni olisi myös tärkeää, että kaikki valtuutetut saisivat ympäristöopetusta, jotta voitaisiin taata, että kestävä kehitys huomioidaan kaikessa päätöksen teossa.

Koetko ympäristökasvatuksen tärkeäksi kouluissa? Miten edistäisit sitä?

Ympäristökasvatus on keskeinen asia, kun lapsi ja nuori oppii ymmärtämään ihmisen ja ympäristön välistä suhdetta ja vuorovaikutusta. Helsingin tulisi siksi kannustaa ja tukea kouluja ympäristökasvatuksen sisällyttämiseksi kaikkeen toimintaan ja oppilaiden arkielämään. Haluaisin panostaa ilmasto- ja ympäristöystävälliseen kouluruokaan antamalla koululaisille enemmän tietoa ruuan alkuperästä ja ympäristövaikutuksista.

Miten kouluissa pitäisi vähentää eläinperäisten tuotteiden kulutusta?

Helsingin tulisi vähentää ilmasto-ja ympäristölle haitallisia vaikutuksia kaikissa julkisissa ruokahankinnoissaan. Se tarkoittaisi eläinperäisten tuotteiden kulutuksen vähentämistä kouluissa. Kouluissa tulisi olla kasvisruokapäiviä ja helppoa kaikille koululaisille valita laadukasta ja vastuullisesti tuotettua kasvisruokaa päivittäin. Kasvisruuan lisäämisen lisäksi, edistäisin paikallisesti tuotettua ruokaa kouluruuassa.

Asettele tärkeysjärjestykseen seuraavat asiat (ilmastonmuutos/luonto, työllisyys, talous, terveydenhuolto, koulutus). Voit halutessasi perustella.

  1. ilmastonmuutos/luonto
  2. terveydenhuolto,
  3. koulutus
  4. työllisyys
  5. talous

Ilmasto ja luonto on kaiken elämän perusta. Ilman elävää planeettaa alle mainitut asiat eivät toimi. Siksi ilmastonkriisin sekä luonnon monimuotoisuuden heikentämisen torjuminen täytyy sisäistää kaikkeen toimintaan Helsingissä. Terveydenhuolto, koulutus, työllisyys ja talous on vaikeaa järjestellä tärkeysjärjestykseen koska asiat vaikuttavat toisiinsa. Ajattelen kuitenkin, että jos panostetaan siihen, että ihmiset voivat hyvin ja, että kaikki saavat yhdenvertaisen, korkealaatuisen koulutuksen, on hyvät edellytykset siihen, että Helsinki kehittyy elinvoimaisena ja onnellisena kaupunkina, jossa ihmiset työllistyvät ja talous on kestävällä pohjalla.

Tietoisku RKP:n kuntavaaliohjelmasta:

RKP eli ruotsalainen kansanpuolue huomioi ympäristön kuntavaaliohjelmassaan puhumalla energiantuotannosta, puurakentamisesta, liikennepäästöistä, Itämeren rehevöitymisestä sekä vapaaehtoisista luonnonsuojelutoimenpiteistä.

RKP:n kuntavaaliohjelmassa ei huomioida ruuan merkittäviä ilmasto- ja ympäristövaikutuksia, mutta poikkeavat yhdessä Kokoomuksen kanssa muista puolueista puhumalla jäte- ja hulevesien puhdistuksen tehostamisesta. RKP puuttuisi liikenteen päästöihin tukemalla joukkoliikennettä ja sähkö- ja biokaasuautoja sekä helpottamalla autottomuutta.